Hoppa till innehåll: Effektiv ränta     Rörlig ränta     Fast ränta     Inlåningsränta    Utlåningsränta     Räkna på ränta     Skatteavdrag

Vad är ränta?

Ränta är det pris du betalar för att få låna pengar. Räntan betalas av den som lånar pengar och tillfaller den som lånar ut dem. Räntesatsen är det som uttrycker storleken på räntan. Den anges vanligtvis som en procentsats av det totala lånebeloppet, antingen för en viss betalningsperiod eller för ett år. När det gäller större lån är det vanligare att man räknar räntan på årsbasis. Nominell räntesats, eller i vardagligt tal; “nominell ränta”, är den räntesats som anges i t.ex ett skuldebrev.

Effektiv ränta

Effektiv ränta (effektiv årsränta) är ett sätt att ange ränta för att få jämförbarhet mellan olika beräkningssätt – kan jämföras med jämförpris i butikerna. Här förutsätter man att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, vanligen används räntedagsbasen 360/360. På detta sätt kan man jämföra räntan på ett lån som har kort löptid med lån som har längre löptid.

Om man betalar räntan flera gånger per år blir den effektiva årsräntan därför högre än den nominella räntan. Om den istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella.

När man beräknar den effektiv räntan på konsumentkrediter tas även avgifter och andra kostnader med i kalkylen. Något som regleras i Konsumentkreditlagen och i Konsument-verkets anvisningar.

Rörlig ränta

Vid rörlig ränta styrs räntesatsen på ett lån marknadsräntan eller ett index, t.ex. STIBOR eller LIBOR. Räntan kommer därför att variera beroende på hur räntemarknaden utvecklar sig.

Fast ränta

En fast ränta är motsatsen till den rörlig räntan. När man använder fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd under en viss tid, samt till vilken räntesats.

Inlåningsränta

Den ränta banken betalar ut till dem de lånar in pengar av kallar inlåningsränta. Om du har ett sparkonto där du får ränta på insatt kapital får du del av den inlåningsränta banken betalar för att förfoga över dina pengar. Banken betalar ränta till dig för att i sin tur kunna låna ut dem till någon annan.

Utlåningsränta

Utlåningsränta är den ränta banken tar ut av låntagare när de lånar ut pengar.

Räkna på ränta och amortering

I denna video förklarar Mikael Bondestam hur man räknar på ränta och amortering. Detta exempel gäller för den första månaden. Därefter sjunker räntekostnaden allteftersom man amorterat på lånet. Detta gäller under förutsättning att räntan förblir densamma, vilket oftast inte är fallet. Exemplet låter dig dock få en bra förståelse för hur mycket du kan förvänta dig att betala i ränta på de pengar du lånar. Kostnaden brukar inte förändras så mycket i det korta loppet trots att du amorterar eller att räntesatsen varierar.

Skatteavdrag för räntekostnader

När du har ett lån som du betalar ränta för har du rätt att göra avdrag för dina räntekostnader. Du får göra skatteavdrag för 30 % av din totala årliga räntekostnad. Om du t.ex. har en total årsränta på 20 000 kr betyder det att du får tillbaka 6 000 kr i form av minskad skatt. Din faktiska räntekostnd blir därmed 14 000 kr per år. Om du skattat för lite under året (och får restskatt) betyder det att din skuld till staten minskar med 6 000 kr. Om du däremot har betalat precis den skatt du ska betala betyder det att staten betalar ut 6 000 kr till ditt personkonto.