Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att den som är högt skuldsatt under vissa förutsättningar kan bli befriad från alla eller delar av de skulder denne dragit på sig. Ett grundläggande krav för att räknas som svårt skuldsatt är att du inte kommer ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid. Hur en skuld-sanering genomförs regleras av Skuldsaneringslagen. Det är Kronofogdemyndigheten som är den instans som prövar om en person har rätt till skuldsanering.

Att vara skuldsatt och ha betalningsproblem räcker inte för att få skuldsanering. Enligt lagen ska kommunens socialtjänst ge råd och anvisningar till skuldsatta personer. Vidare ska Konsumentverket ska ge kommunerna stöd och vägledning. Många kommuner har speciella budget- och skuldrådgivare just för att hantera ärenden som rör skuldsanering.

En rad villkor måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering:

  • Den skuldsatta är en fysisk person.
  • Den skuldsatta är folkbokförd i Sverige.
  • Den skuldsatta är så svårt skuldsatt att han eller hon inte kan anses kunna betala sina skulder inom överskådlig tid.
  • Det anses skäligt med hänsyn till den skuldsattes ekonomiska och personliga förhållanden. Bl.a. beaktas hur skulderna har uppkommit samt hur gamla de är. Dessutom utreds vilken sorts skulder det rör sig om, vilka ansträngningar den skuldsatta har gjort för att själv betala dem, samt hur väl den skuldsatta själv medverkar till att få till stånd en skuldsanering.
  • Den skuldsatta får inte ha näringsförbud.
  • Om den skuldsatta bedriver näringsverksamhet, får den bara stå för en liten del av den skuldsattes inkomster och andel av total arbetstid.
  • Den skuldsatta får i princip inte ha fått hjälp med skuldsanering tidigare.

Om skuldsaneringen godkänns innebär det som regel att gäldenären (den skuldsatta) får leva på existensminimum i fem år. Under denna period får inte Kronofogden göra utmätningar för skulder som tillkom beslutet om skuldsanering togs. När betalningsplanen har fullgjorts, avskrivs alla återstående skulder.

Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som beslutet om skuldsanering fattades. Om betalningsplanen löper längre än så, avslutas skuldsaneringen samma dag som den sista betalningen görs När skuldsaneringen är slut skickas inget besked till den berörda personen.